dijous, 13 de juny de 2013

Convocatòria Assemblea General de Socis Santfeliuenc Futbol Club 2012-2013. Ateneu Santfeliuenc (dijous 20 de juny a les 20:30 hores)Benvolguts  Socis/Sòcies,
El motiu de la present comunicació és convocar-los a l’assemblea ordinària que tindrá lloc dijous 20 de juny a l’Ateneu Santfeliuenc

Primera convocatòria a les 20:30 hores
Segona convocatòria a les 21:00 hores

Ordre del dia:
- Valoració temporada 2012-2013
- Aprovació de comptes temporada 2012-2013
- Fusió amb l'AE CFA Sant Feliu de Llobregat
- Precs i preguntes

Els recordem que a l’assemblea  podran assistir els socis que estiguin a corrent de pagament, un representant  (pare o mare) per jugador del Santfeliuenc FC CFA que tindrà veu però no vot i les persones acreditades pel Club.
Tot soci o sòcia en situació d’impagament del carnet  haurà de regularitzar la seva situació (un o dos anys) abans del 30 de juny de 2013 o perdrà la seva condició com a tal.

Alberto Prieto Carretero
President
I la Junta Directiva del Santfeliuenc Futbol Club                                                                                    

Apreciados Socios/Socias,
El motivo de la presente es para convocarles a la asamblea ordinaria que tendrá lugar el jueves 20 de junio en el Ateneu Santfeliuenc
Primera convocatoria a las 20:30 horas
Segunda convocatoria a las 21:00 horas

Orden del día:
‐Valoración temporada 2012‐13
‐Aprobación de cuentas temporada 2012‐13
‐Fusión con la A.E C.F.A Sant Feliu de Llobregat
‐Ruegos y Preguntas.

Le recordamos también que a la asamblea podrán asistir los socios al corriente de pago, un representante (padre o madre) por jugador del Santfeliuenc F.C C.F.A que tendrá voz pero novoto y las personas a acreditadas por el Club. Todo socio o socia en situación de impago de su carné deberá regularizar su situación (uno o dos años) antes del 30 de Junio del 2013 o perderá su condición como tal.

Alberto Prieto Carretero
Presidente
y la Junta Directiva del Santfeliuenc Futbol Club